خدایا صبح جمعه ات بخیر
خواستم
بابت هدیه قشنگ و خوشکل و کوچولویی  که برام فرستادی ازت تشکر کنم
قول میدم خوب نگهش دارم
تو هم قول بده هدیه اتو دوباره ازم پسش نگیری!
...یادته این حرفای من؟..

یادته خدا..با هم چه قراری گذاشته بودیم؟
یادته قراربود اون هدیه ات و ازم نگیری
تو به وعدت عمل کردی

اما به جای اون من و از اون گرفتی
درسته منو از اون گرفتی
تو وفادار موندی
اما........
من بدون اون و اون بدون من
اینم هدیه کوچولو خدا بود وبس!!
باز هم ممنونم
واین یعنی پایان قصه تلخ من و اون!