یا مقلّب القلوب و الابصار 

یا مدبّر اللیل و النّهار

یا محوّل الحول و الاحوال

حوّل حالنا الی احسن الحال       

سپاس و ستایش ،خداوند توانا و بی همتا را سزد که نجوم و اجرام کیهانی را در جایی نهاد که باید و شاید.روز را از پی شب،فلق را از پس شفق و هلال را بعد از محاق پدید آورد،و در سراسر آفرینش،آیات حکمت و آثار رحمت خود را جلوه گر ساخت.پروردگاری که خورشید و ماه و اختران را روشنی بخش جهان هستی و وقت نمای طبیعی،برای آگاهی انسان کاوشگر و کمال خواه قرار داد.و هم اکنون درختان سرسبز را دوباره رویاند وسبزی  کوه و دشت و چمن را نشانه قدرت بی همتای خود قرار داد.

آمدن بهار سرسبز و عید نوروز مبارک.گل گل گل گل